Eettinen toimintaohje

RTM Rakenne Oy – Eettinen toimintaohje

Varmistaaksemme vastuullisen liiketoiminnan olemme laatineet RTM Rakenteelle eettisen toimintaohjeen, jota kaikki työntekijämme sitoutuvat noudattamaan. Toiminnassamme tulee aina näkyä ihmisoikeuksien kunnioittaminen, yhdenvertaisuus, asianmukaiset työehdot, yhteiskuntavastuu ja kestävä ympäristötyö.

Liiketoimintamme on ehdottoman rehellistä ja läpinäkyvää. Noudatamme kaikessa toiminnassamme eettistä ohjeistoamme. Vaalimme avointa työilmapiiriä, jossa jokainen voi ilmaista mielipiteensä vapaasti. RTM Rakenne toimittaa asiakkailleen laadukkaita tuotteita ja palveluja. Laatua arvioidaan säännöllisesti, asiakkaiden vaatimusten täyttämiseksi ja asiakastyytyväisyyden parantamiseksi.

Tasavertaisuus ja reiluus

Kunnioitamme ihmisoikeuksia ja kohtelemme kaikkia ihmisiä tasa-arvoisesti, riippumatta henkilön rodusta, ihonväristä, kansallisuudesta, kielestä, etnisestä alkuperästä, iästä, vakaumuksesta, uskonnosta, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, perhesuhteista, vammaisuudesta, poliittisesta toiminnasta tai ammattiyhdistystoiminnasta.

Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus ovat keskeisiä periaatteitamme rekrytoinnissa, palkkauksessa, työsuhteisiin liittyvissä etuisuuksissa, koulutukseen pääsyssä sekä työssä etenemisessä. Emme hyväksy toiminnassamme minkäänlaista epäkunnioittavaa käytöstä, kiusaamista tai häirintää. Lähtökohtanamme on kaikkien ihmisten samanarvoisuus. Kohtelemme kaikkia työntekijöitämme tasa-arvoisesti ja annamme heille yhtäläiset mahdollisuudet menestyä työssään. Kaikkien vastuulla on toimia reilusti ja tehdä työilmapiiristä avoin ja toisia kunnioittava. Jokaisella työntekijällä on ilmaisunvapaus ja vastuu siitä.

Työterveys ja -turvallisuus

Teemme jatkuvasti työtä tapaturmattoman työympäristön eteen. Edistämme kaikin tavoin työmaillamme työskentelevien henkilöiden työturvallisuutta ja tapaturmien torjuntaa. Pyrkimyksemme on ylläpitää ja kehittää työympäristöä, jossa vaalitaan työterveyttä, työturvallisuutta sekä työntekijöiden työhyvinvointia. Toiminnallamme pyrimme varmistamaan, että työmailla sattuisi mahdollisimman vähän onnettomuuksia tai läheltä piti tilanteita. Kouluttamalla työntekijöitämme varmistamme, että henkilökuntamme on riittävän pätevää ja heillä on kaikki tarvittava tieto, työn turvalliseen suorittamiseen. RTM Rakenteen palveluksessa olevilla on velvollisuus käyttää asianmukaisia suojavarusteita, työn luonteen mukaan ja hoitaa työtehtävänsä työterveyttä ja -turvallisuutta vaarantamatta.

Ympäristövaikutukset

Kaikessa toiminnassamme huomioimme ympäristövaikutukset ja toimimme ympäristön kannalta vastuullisella tavalla, noudattaen ympäristölainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä. Minimoimme toimintamme haitalliset vaikutukset ympäristöön ja edellytämme myös yhteistyökumppaniemme pyrkivän samaan. Käytämme toiminnassamme materiaaleja ja resursseja tehokkaasti ja etsimme aktiivisesti keinoja niiden parempaan hyödyntämiseen. Pyrimme ympäristöystävällisten materiaalien ja palvelujen käyttöön, mahdollisuuksien mukaan.

Lahjonnan torjunta

Emme hyväksy toiminnassamme minkäänlaista lahjontaa. RTM Rakenteen työntekijät tai heidän lähipiirinsä eivät saa antaa, vastaanottaa tai muuten hyväksyä sellaisia etuja, lahjoja tai vieraanvaraisuutta, joka voivat vaikuttaa epäasiallisesti päätöksentekoon työssä. Voimme antaa tai vastaanottaa sellaisia etuisuuksia, jotka ovat arvoltaan vähäisiä ja kohtuullisia. Eikä niiden avulla saa pyrkiä vaikuttamaan epäasiallisesti töihin liittyviin päätöksiin.

Eturistiriidat

Edustaessamme RTM Rakennetta tai muuta osapuolta, velvollisuutemme on tehdä päätöksiä ja toimia heidän etujensa mukaisesti siten, että oman henkilökohtaisen edun tavoittelu ei vaikuta asiaan. Eturistiriidat voivat liittyä esimerkiksi edustustilaisuuksiin, liikelahjoihin, hyväntekeväisyyteen, poliittiseen tukeen ja läheisiin henkilökohtaisiin suhteisiin.

Yksityisyyden suoja

Kunnioitamme yksityisyyden suojaa ja noudatamme tietosuojalakeja. Varmistamme toiminnassamme, että henkilötietojen käyttö, kuten niiden kerääminen, rekisteröinti, vertailu, tallentaminen ja hävittäminen tai näiden toimien yhdistelmät tapahtuvat lainsäädännön ja viranomaismääräysten mukaisesti.

Luottamuksellisuus

Kunnioitamme RTM Rakenteen ja yhteistyökumppaneidemme luottamuksellista tietoa. Varmistamme toiminnallamme, ettei luottamuksellista tietoa joudu sellaisten henkilöiden haltuun tai tietoon, jotka eivät tätä tietoa työnsä suorittamiseen tarvitse.

Varallisuuden suojaaminen

Suojelemme RTM Rakenteen omaisuutta vahingoilta, varkauksilta, katoamiselta ja väärinkäytöltä. Tämä omaisuus on liiketoimintamme turvaamiseksi välttämätöntä. RTM Rakenteen varallisuus muodostuu aineellisesta ja immateriaalisesta omaisuudesta.

Aineellista omaisuutta ovat esimerkiksi raaka-aineet, rahavarat, rakennukset ja rakenteet, kiinteistöt sekä koneet ja laitteet. Immateriaalisia oikeuksia puolestaan ovat mm. RTM Rakenteen brändi, asiantuntemus, liikesalaisuudet ja tekijänoikeudet. Noudatamme toiminnassamme samoja periaatteita, myös toimiessamme aliurakoitsijoina, toiselle rakennusliikkeelle.

Sitoutuminen reiluun kilpailuun

Pyrimme toiminnallamme edistämään reilua ja vapaata kilpailua. Emme osallistu tarjouskartelleihin vetäytymällä pois tarjouskilpailusta, antamalla näennäistarjouksia tai kierrättämällä tarjouksia tai millään muullakaan vapaata kilpailua rajoittavalla tavalla.

Kysymykset ja ilmoitukset

Mikäli RTM Rakenteen työntekijällä on epäselvyyttä RTM Rakenteen eettisen toimintaohjeiston tulkinnasta tai henkilöstöasioista, hän voi ottaa yhteyttä Marko Mäkiseen tai Miikka Ahteeseen.

Seuraamukset

RTM Rakenteen eettisten periaatteiden rikkomisesta aiheutuu asianmukainen seuraamus ja myös työntekijän työsuhteen päättäminen on mahdollista. Mikäli rikkomukseen liittyy laitonta toimintaa, tapauksesta voidaan ilmoittaa viranomaisille sekä ryhtyä muihin oikeudellisiin toimiin.